Vedtægter

Vedtægter for

Lolland-Falsters børne sommerlejr


§ 1

Foreningen navn er: Lolland-Falsters Børne sommerlejr: 

Og er stiftet den. 26-07-2015, og er en selvejende institution, hvis formål er at afholde sommerlejr for børn med sociale belastninger samt i givet omfang deltage i andet humanitært arbejde.

Foreningens hjemmeside er: www.lf-lejren.dk


§ 2

Opgaver er:

At afholde børnelejr for sociale problem stillet børn,

uden hensyn til tro, race eller politisk opfattelse, en god oplevelse.


§ 3

Generalforsamlingen er Lolland-Falster Børne sommerlejr øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af september måned og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse pr mail, til hvert enkelt medlem. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent/mødeleder.

2. Valg af stemmetæller og referent.

3. Bestyrelsens beretning om det foregående års arbejde og om de planer,

man har for det     kommende år. Beretningen skal godkendes af generalforsamlingen.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

5. Fastsættelse af det kommende års kontingent.

6. Bestyrelsen fremlægger en rammeplan for aktiviteter i den næste periode indeholdende projekter og budgetter til godkendelse.

7. Indkomne forslag: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


8. Valg til bestyrelsen:


Bestyrelsen består af 5 personer, som vælges for 2 år af gangen.

2 personer vælges på lige år og 3 personer vælges på ulige år

2 Suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.

09. Eventuelt.


§ 4

Bestyrelsen:

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af:

Formand – kasserer – Næstformand - sekretær – 1 bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen varetager foreningens anliggender og bestyrer dens midler i overensstemmelse med foreningens vedtægter og gældende love. For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens midler. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden i det omfang, formanden skønner det nødvendigt. 3 bestyrelsesmedlemmer kan dog forlange, at der indkaldes til bestyrelsesmøde.

Der skal indkaldes til møde senest 14 dage efter kravet er fremsat. Formanden har pligt til at give en oversigt over arbejdet i den tid, der er forløbet siden sidste møde og kassereren har samme pligt med hensyn til medlemsopgørelse og regnskab.


§ 5

Foreningens regnskab: Regnskabsåret går fra 1. september til 31. august og kassereren fører foreningens regnskab. Bestyrelsen meddeler fuldmagt til den eller de personer, der kan udføre banktransaktioner m.m.


§ 6

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen skønner der rigtigt, eller når mindst 3/5 af medlemmerne fremsender skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Indkaldelse sker med samme varsel, som ved ordinær generalforsamling.


§ 7

Kun medlemmer, som har betalt kontingent senest 14 dage før generalforsamlingen har stemmeret på generalforsamlingen. Medlemskontingent, går fra 1. september til 31. august


§ 8

Udelukkelse:

Såfremt et medlem modarbejder

Foreningen Lolland - Falster Sommerlejrs formål

og opgaver, kan medlemmet udelukkes af foreningen. Udelukkelse kan besluttes af bestyrelsen, men skal godkendes på førstkommende ordinære generalforsamling, hvor det udelukkede medlem skal have lejlighed til at forelægge sin sag.


§ 9

Foreningen Lolland - Falsters Børne sommerlejr:

Kan ikke underordnes eller sammenlægges med nogen anden organisation uden,

at dette er vedtaget på en generalforsamling med mindst 3/5 af de fremmødtes stemmer.


§ 10

Konsulentbistand:

Bestyrelsen kan til enhver tid mod honorar eller vederlagsfrit søge hjælp til løsning af sager, som foreningen er involveret i.


§ 11

Nedlæggelse:

Foreningen Lolland - Falster Børnelejr kan ikke nedlægges, så længe der er mindst 5 aktive medlemmer. Ved eventuel nedlæggelse, som skal bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling af mindst 3/5 af de fremmødte stemmer, skal foreningens midler og ejendele tilfalde humanitære formål.


§12

Vedtægtsændringer: Ændringer af foreningens vedtægter kan kun besluttes på en generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.


Således vedtaget på generalforsamlingen på Lolland - Falster den 02-07-2015.


Ændret på generalforsamlingen den. 2. oktober 2016